Algemene inkoopvoorwaarden

Diviande B.V. valt onder Beheermaatschappij Jan Zandbergen B.V.

I DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. koper: Beheermaatschappij Jan Zandbergen B.V., gevestigd te Veenendaal, alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen;
b. leverancier: degene die met koper een overeenkomst sluit ter levering van goederen;
c. goederen: waar in deze voorwaarden gesproken wordt over goederen, worden daaronder zowel verstaan de aan koper te leveren zaken als de aan koper te leveren diensten;

 

II TOEPASSELIJKHEID

a.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met koper aangegane overeenkomsten aanzien van, met name maar niet beperkt tot, het leveren van vlees en vleesproducten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door koper zijn aanvaard.
c.
De toepasselijkheid van eventuele door leverancier gehanteerde algemene (leverings-)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, welke afwijzing leverancier samen met de acceptatie van de onderhavige voorwaarden aanvaardt.

 

III AANBIEDINGEN

a.
Alle aanbiedingen van leverancier zijn met inbegrip van alle kosten, in welke vorm dan ook, en gelden als onherroepelijk.
b.
Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten van koper zijn voor koper niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen schriftelijk door koper worden bevestigd.

 

IV OVEREENKOMST

a.
Bepalend voor de omvang van de overeenkomst is de schriftelijke aanvaarding door koper van het aanbod.
b.
Indien koper heeft aangegeven aan leverancier, aan de hand van haar planning, goederen in bepaalde omvang of van bepaald gewicht, aantal of hoeveelheid te willen afnemen, is koper steeds gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen.

 

V PRIJZEN

a.
Koper zal uitsluitend de overeengekomen prijs verschuldigd zijn zonder enigerlei verhoging in verband met bijvoorbeeld –maar niet beperkt tot- verpakking, vertraging of opslag.
b.
Ingeval van vergroting door koper van het afnamevolume bij leverancier, is leverancier gehouden om verbeterde condities aan koper aan te bieden.

 

VI LEVERING

a.
Levering vindt plaats voor rekening en risico van leverancier (DDP, Incoterms 2010), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
b.
De eigendom van de geleverde goederen gaat op koper over onmiddellijk na het door of namens deze ondertekenen van de ontvangstbon.
c.
Door leverancier opgegeven levertijden zijn fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering is leverancier derhalve zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
d.
Koper is vrij om bij overschrijding van de fatale termijn te kiezen voor acceptatie van vertraagde levering onder de verplichting van leverancier tot betaling van schadevergoeding of tot onmiddellijke ontbinding en schadeloosstelling.

 

VII BETALING

a.
Betaling door koper vindt plaats binnen 30 dagen na de datum van de factuur, of indien levering later plaatsvindt, na de datum van de ontvangst van de goederen, danwel binnen de termijn die koper schriftelijk met leverancier is overeengekomen.
b.
Wanneer leverancier onjuiste goederen levert of onjuist factureert is koper te allen tijde bevoegd haar betalingsverplichtingen op te schorten totdat leverancier alsnog aan zijn volledige verplichtingen heeft voldaan waarna een nieuwe betalingstermijn als bedoeld in het vorige lid voor koper geldt.
c.
Koper is steeds gerechtigd een door haar aan leverancier verschuldigd bedrag te verrekenen met een door leverancier aan haar verschuldigd bedrag, ook indien laatstgenoemd bedrag nog niet opeisbaar is.
d.
Koper legt hierbij, reeds nu vooralsdan, jegens leverancier de verklaring tot verrekening af als bedoeld in art. 6 : 127 BW.
e.
Leverancier komt geen recht van verrekening toe.
f.
Door koper verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de hoofdsom en daarna op eventueel verschuldigde rente en tenslotte op kosten.

 

VIII KWALITEIT

a.
Leverancier staat er voor in dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de overeengekomen voorwaarden, de inkoopvoorschriften van koper en met ter zake geldende wettelijke voorschriften, dat zij vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. Aanvaarding door koper geschiedt steeds onder voorbehoud van rechten ten aanzien van kwaliteit en hoeveelheid.
b.
Goederen dienen, voor zover overeengekomen of van toepassing, voorzien te zijn van een duidelijk leesbare uiterste houdbaarheidsdatum. Leverancier garandeert dat door hem te leveren goederen geschikt zijn voor menselijke consumptie tot de uiterste houdbaarheidsdatum.
c.
Koper is bevoegd de gekochte goederen te (laten) keuren. Keuring kan plaatsvinden voor, tijdens en/of na levering. Leverancier verleent hiertoe onvoorwaardelijke medewerking en toegang tot de goederen.
d.
Terzake van gebreken van de geleverde goederen dient koper te reclameren binnen 48 uren na ontdekking van een eventueel gebrek.

 

IX AANSPRAKELIJKHEID

a.
Leverancier vrijwaart koper tegen alle vorderingen van derden op grond van een gebrek in een goed. Leverancier dient zich afdoende te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder doch niet beperkt tot, brand, diefstal en (produkt)aansprakelijkheid.
b.
Leverancier machtigt koper onvoorwaardelijk en onherroepelijk om voor rekening en risico van leverancier de naar het oordeel van koper noodzakelijke maatregelen te treffen in het geval van klachten over goederen van leverancier die niet verder door koper of derden zijn bewerkt, bijvoorbeeld het uitvoeren van een recall-actie.
c.
Leverancier vrijwaart koper tegen aanspraken van derden (afnemers van koper) terzake niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering door koper wanneer dit het gevolg is van de niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering aan koper door leverancier.
d.
Elke aansprakelijkheid van koper jegens leverancier is, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van koper, uitgesloten.

 

X OVERMACHT

a.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van koper onafhankelijke gebeurtenis of omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (natuur)rampen, oorlogen, werkstakingen, transportmoeilijkheden, storingen in het bedrijf van koper of haar afnemers, alsmede dierziektes en/of voedselproblemen verband houdende met de (soort) goederen en ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbare wijzigingen van toepasselijke wet- of regelgeving.
b.
Ingeval van overmacht is koper vrijgesteld van al haar verplichtingen jegens leverancier, zonder daarvoor enige vorm van schadevergoeding aan leverancier verschuldigd te zijn.

 

XI CONVERSIE

Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die het meest in overeenstemming is met de bedoeling van partijen zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare bepaling en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

XII TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

a.
Op de door koper aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
b.
Alle geschillen verband houdende met door koper gesloten overeenkomsten worden, naar keuze van koper, beslecht door de Rechtbank te Utrecht dan wel overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel door een of meerdere arbiters, benoemd in overeenstemming met het genoemde reglement.

Deze algemene voorwaarden zijn op 17 april 2012 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Utrecht onder depotnummer 56/2012